Vedtekter

Vedtekter for Foreningshuset Vel stiftet 04.01.2017.

Vedtatt den 04.01.2017.

§ 1. Navn

Foreningens navn er Foreningshuset Vel.

§ 2. Formål og virkemidler

Foreningens formål er å være en driftsorganisasjon for eiendommen og forsamlingshuset «Foreningshuset» som et samlingssted for sosiale og kulturelle formål, som eksempelvis møter, kurs, selskaper, fester, kino- og teaterforestillinger eller ungdomsklubb.

Eiendommen g.nr 14, b.nr 205, adresse Lørenvegen 1 1923 Sørum, i Sørum kommune eies 100 % av Sørum Idrettslag. Sørum Idrettslag har avtalt tidsbegrenset overføring av disposisjonsretten av eiendommen, samt ansvaret for indre og ytre vedlikehold til foreningen Foreningshuset Vel.

Foreningen har ikke erverv til formål.

Foreningen er ikke-kommersiell, og drives på frivillig basis. Det betales ikke lønn eller honorar for deltagelse i verv i foreningen.

§ 3. Foreningens geografiske område

Foreningens område er Lørenfallet i Sørum.

§ 4. Juridisk person

4.1 Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 5. Medlemskap

5.1 Foreningens medlemmer er Sørum Idrettslag, org.nr. 876 250 462, og Lørenfallet og Omegn Vel, org.nr. 996 355 020.

§ 6. Kontingent

Medlemsforeningene betaler ikke kontingent.

§ 7. Årsmøte

Foreningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av april  måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 3 ukers varsel. Forslag til årsmøtet må være sendt til styret innen to (2) uker før årsmøtet.

Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og saksdokumenter skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

7.1 Styrets medlemmer, i tillegg et representantskap bestående av 2 personer fra hvert av foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet og er stemmeberettiget. Årsmøtet er

vedtaksført med det antall medlemmer fra hver av medlemsforeningene som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt.

7.2 Årsmøtet behandler:

 • Årsmelding fra styret
 • Regnskap i revidert stand
 • Innkomne forslag
 • Planer for kommende år og budsjett

Valg av:

 • leder (særskilt valg)
 • tre styremedlemmer
 • inntil to varamedlemmer
 • inntil to revisorer
 • valgkomite

Medlemsforeningen Sørum Idrettslag skal være representert med minimum tre av styreposisjonene.

7.3 Det velges dirigent(er) til å lede årsmøtet og en referent.

Dirigent behøver ikke være medlem i en av medlemsforeningene.

Årsmøtets beslutninger og dissenser som forlanges protokollert sendes samtlige delegater til årsmøtet.

7.4 Leder og styremedlemmene velges for to år av gangen.

Ved første valg velges to styremedlemmer for ett år, slik at to er på valg hvert år. Varamedlemmer og revisorer velges for ett år. Samtlige kan gjenvelges.

7.5 Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede.

§ 8. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd, eller når en av medlemsforeningene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. § 7. Innkallingsfristen er minst 14 dager.

§ 9. Medlemsmøter

9.1 Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut.

§ 10. Foreningens ledelse (styret)

10.1 Foreningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal forestå den alminnelige forvaltning av foreningen. Styret konstitueres på første ordinære styremøte.

10.2 Styret skal:

 • iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
 • stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes
 • interesser overfor andre instanser
 • stå for den alminnelige forvaltningen av foreningen, herunder forvalte eiendommen og administrasjon knyttet til daglig drift av utleievirksomhet, herunder også å føre tilfredsstillende regnskap og føre kontroll med foreningens økonomi
 • etter beste evne søke å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter.
 • representere foreningen utad
 • sørge for at foreningen er forsvarlig forsikret ut i fra de verdier foreningen innehar og den virksomhet som bedrives

10.3 Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet.. Styret har imidlertid ikke adgang til uten samtykke fra årsmøtet å treffe beslutninger av større betydning for foreningen.

10.4 Styret holder møte når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Varamedlemmene kan møte på samtlige styremøter, men har kun stemmerett når styret ikke er fulltallig. Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet.

Styrets vedtak skal protokolleres. Det skal fremgå av protokollen om vedtaket er enstemmig, og eventuelle dissenser protokolleres. Alle medlemmene har rett til innsyn i protokollene fra styremøtene. Innsyn kan nektes av styret i enkeltsaker, dersom hensynet til tredjemann tilsier det eller dersom andre saklige grunner for nektelse foreligger.

10.5 Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er tilstede. Leder eller i hans/hennes fravær nestleder, leder styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

Et styremedlem kan ikke være med å stemme i saker hvor dette har særinteresser.

§ 11 Regnskap og revisjon

11.1 Regnskapsåret går fra 1/1 – 31/12.

11.2 Styret skal påse at regnskapet blir ført

§ 12. Vedtektsendringer

12.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer, og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringen trer i kraft umiddelbart, dersom årsmøtet ikke har besluttet noe annet. Vedtektsendringer vil aldri ha tilbakevirkende kraft.

§ 13. Oppløsning. Sammenslutning. Deling.

13.1 Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært Årsmøte.

Har foreningen gjeld, kan den ikke oppløses. Formue og aktiva tilfaller ved oppløsning, Sørum Idrettslag. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall.

13.2 Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring (§12). Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som.årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.