Utleiebetingelser for Foreningshuset

1. Leietaker

Leietaker er ansvarlig for leieforholdet, og eventuelle skader som påføres hus og inventar, samt omkringliggende anlegg tilhørende Sørum Idrettslag. Leietaker plikter å oppgi navn, adresse og telefonnummer, og formål med leien (offentlig fest, lukket fest, møte, annet) ved bestilling. 

Når formålet med leieforholdet er at det skal arrangeres en offentlig fest må leietaker være over 30 år. Søknad om fester og arrangement skal sendes til politiet senest 2 uker før offentlig arrangement. 

Når formålet er lukket fest for unge personer/ungdom opp til 25 år, skal foreldre stå som leietakere. Melding til politiet om fester og arrangement sendes senest 2 uker før arrangementet. Prisen er NOK 4000 for en dag, NOK 5500 for 2 dager. I tillegg kommer NOK 1500 for vask.

I alle tilfelle må leietaker sende kopi til Foreningshusets utleieansvarlig av søknad/melding om fester og arrangement. 

Melding til politiet, >se politiets sider.

Tillegg for ungdomsfester:

  • Det presiseres at det ikke er lovlig for personer under 18 år å skjenke eller drikke alkohol inne på Foreningshuset eller dets område.
  • Alle selskaper skal være «lukkede selskaper», noe som betyr at det må føres gjesteliste og at det kun kan påmeldes personer iht. denne.
  • Det skal være minst 3 navngitte vakter på alle selskaper, dette skal være foresatte til medlemmer i festkomiteen. En av vaktene må i tillegg oppgi ett telefonnummer og være ansvarlig for eventuelle henvendelser fra Foreningshuset eller politiet både før, under og etter selskapet ved behov.
  • Vaktliste sendes Foreningshuset senest to uker før festen.
  • Foreningshuset vil informere politiet i forkant om alle «ungdomsfester» på Foreningshuset.

2. Betaling og nøkkelutlevering

Leien faktureres i forkant av leiedato, 2 mnd i forkant, blir sendt på e-post. 

Nøkkel utleveres etter avtale med Foreningshusets representant til ansvarlig leietaker og det gis samtidig en gjennomgang av sjekkliste for opprydding og branninstruks. Samme person må levere tilbake nøkkelen. Ved tilbakelevering av nøkkel til Foreningshusets representant skal det være en gjennomgang av Foreningshusets tilstand. I ukedager er innlevering av nøkkel senest kl.21:00. Ønsker man å ha lokalet senere må man leie til neste dag.

Leietaker vil bli holdt ansvarlig for erstatning av eventuelle skader på inventar og bygning som følge av leieforholdet, ref pkt 1. Nøkler utleveres ved undertegning av leieavtale og fremvisning av kvittering for betalt leie. Ved ungdomsfester tilkommer et depositum på NOK 5000,-

Avbestilling av leie 2 mnd før leiedato refunderes ikke. Forbehold om prisendring.

3. Ordensbestemmelser for arrangement

Bruk av røykanlegg er ikke tillatt, da dette vil utløse brannalarm. Konfetti o.l. er ikke tillatt.
Ved bruk av lydanlegg skal lydnivå være under 70 dB ved en avstand 20 meter utenfor huset, se Helsedirektoratets anbefalinger. Vinduer ut mot byggefelt skal holdes lukket av hensyn til naboene.
Musikk skal avsluttes senest kl 02.00 og alle skal være ute og huset stenges senest kl 03.00 i helger og dag før helligdag. På ukedager/helligdager skal arrangement være avsluttet senest kl 24.00

4. Opprydding og rengjøring

Leietaker plikter å sette seg inn i sjekklisten for opprydding, denne er hengt opp på kjøkkenet. Håndklær og kluter holdes av leietaker. Alt benyttet servise, bestikk, glass osv skal vaskes opp og ryddes bort. Kjølerom skal rengjøres på hyller og gulv. Alle toaletter/ servanter skal rengjøres.
 
Leietaker skal rydde lokalene. Bordene i storsalen skal vaskes og settes langs sidene, og stolene settes foran scenen. All søppel skal kildesorteres, glass- og metallemballasje må leietaker ta med hjem selv. Søppelbøtter skal tømmes og søppel kastes i container som står foran Foreningshuset. 
 
Ved leie for tidsrom i ukedager skal gulvene vaskes. Dette gjelder alle benyttede rom, inkludert ganger og toaletter. 

Uteområdet ryddes for søppel, sigarettsneiper og snus feies opp og kastes.
 
Det er obligatorisk med vask av gulver à 1000.- ved leie til fester på fredager, lørdager eller helgedager, da skal lokalet være ryddet og klargjort for vask innen kl. 12.00 påfølgende dag.

Dersom leietaker ikke rydder og/eller vasker tilfredsstillende, faktureres Kr 1.000.- i tillegg

5. Utstyr og møbler

Det er stoler og bord nok til å dekke til 90 personer på foreningshuset. Bord og stoler som flyttes i salene skal bæres og ikke skyves over gulvet. Inventar skal settes tilbake slik det sto når leietaker ankom lokalet.

Stoler leies ut etter avtale. Bord og annet utstyr leies ikke ut.

6. Arrangementets slutt

Alle tilstelninger må være avsluttet innen kl 24.00 på hverdager/helligdager. I ukedager er innlevering av nøkkel senest kl.21:00. Ønsker man å ha lokalet senere må man leie til neste dag.

Fredager/dag før helligdag må det være avsluttet innen kl 03.00

7. Brannforebygging

Det kan maksimalt være 90 personer inne på Foreningshuset samtidig. Det er røykeforbud i alle husets rom. Brannfakler og liknende skal ikke settes på trappa, eller annet brennende underlag som for eks. treverk, og ikke under tak. Leietaker plikter å oppnevne en brannansvarlig før arrangementet/festen starter. Leietaker og brannansvarlig plikter å sette seg inn i husets branninstruks, denne er hengt opp på kjøkkenet.

8. Andre betingelser

  • Det er ikke tillatt å overnatte på Foreningshuset
  • Husets eiere har samme plikter og rettigheter som øvrige leietakere.
  • Kontaktperson er til enhver tid den som på vegne Foreningshusets styre utleverer nøkkel, hvis ikke annet er bestemt